วิสัยทัศน

วิสัยทัศน์ของบริษัทจะถูกยึดถือเป็นโครงสร้างหลักของบริษัท
ที่เราจะยึดถือและพัฒนาเพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ตั้งไว้
โดยไม่สั่นคลอนจากภาวะเศรษกิฐหรือผลกำไรที่มากกว่าที่ตั้งเป้า
ทั้งนี้เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ของบริษัทอย่างมีคุณภาพ ตลอดไป


การมอบความพึงพอใจที่เหนือกว่าให้กับลูกค้า พร้อมทั้งรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างบริษัท กับพันธมิตรทางธุรกิจ และการรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นั่นเป็นสิ่งที่เรายึดมั่น แต่การที่จะยืนในจุดนั้นได้ เราเชื่อว่า...เราต้อง

 • สร้างบุคลากร บริษัทต้องเป็นสถานที่ ที่ส่งเสริมความคิดความสามารถให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานแสดงความสามารถสูงสุด
 • คู่ค้าที่แท้จริง สร้างเครือข่ายคู่ค้าที่มั่นคง ยั่งยืน มีผลกำไร แต่ไม่เอาเปรียบและเสียเปรียบซึ่งกันและกัน
 • พัฒนาอย่างมั่นคง ทุกการกระทำและตัดสินใจของบริษัทต้องยัดมั่นถึงความมั่นคงของบริษัทโดยไม่หวั่นไหวกับผลกำไรที่ต้องแลกมากับความมั่นคงของบริษัท ในที่นี้รวมถึง คุณภาพของผลงาน ความเชื่อถือของลูกค้าต่อบริษัท
 • ผลกำไรอย่างยั่งยืน บริษัทต้องมีผลกำไรที่เหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน แต่ต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า
 • ความรับผิดชอบ การกระทำทุกอย่างของบริษัทต้องกระทำโดยรับผิดชอบต่อพื้นที่ข้างเคียง จะต้องไม่ไปทำความเดือดร้อน

ภารกิจ

หนทางของเราเริ่มจากภารกิจของบริษัทที่ท้าทาย ภารกิจเหล่านี้จะเป็นบรรทัดฐานของบริษัทในการเราจะนำไปสู่การตัดสินใจในการลงทุนในอนาคต

  พัฒนาพื้นที่
 • อย่างมั่นคง
 • เสริมธุรกิจ
 • มีผลกำไร

 

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร ของเรา

วัฒนธรรมองค์กรของเราจะต้องเป็นตัวชี้วัดและกลั่นกลอง ความคิดและการกระทำของพนักงานบริษัท เพื่อทำให้ภาระกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัทเป็นจริงขึ้นมาได้

ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า

พนักงานที่มีคุณค่าเปรียบเสมือนเรือที่จะทำให้เราถึงฝั่ง และคุณค่าเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงการกระทำของบริษัทในอนาคต คุณค่าที่พนักงานของบริษัทต้องมีหรือสมควรมีได้แก่

 • ความเป็นผู้นำ – ความกล้าที่จะสร้างอนาคตใหม่ๆ ที่ดีกว่า
 • ความร่วมมือ – ความสามารถที่จะประสานงานและติดตามงานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา และความล่าช้า
 • ความรับผิดชอบ – เมื่อถึงเวลา ชั้นต้องกล้าตัดสินใจ
 • ความมุ่งมั่น – มีความตั้งใจจริงทั้งความคิดและการกระทำ
 • มีคุณภาพ – ทุกอย่างที่เราทำ เราต้องทำได้ดี ถึง ดีที่สุด

รู้ชัดถึงความต้องการของตลาด

• เราต้องศึกษาความต้องการของตลาดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าก่อนการลงทุน

• ศึกษาพื้นที่และเข้าให้ถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าก่อนการลงทุน

• ต้องมีความอยากรู้อยากเห็นตลอดเวลา

ทำงานอย่างฉลาด

 • • ไม่มีงานไหนรอได้
 • • พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 • • มีความกล้าที่จะปรับเปลี่ยนเมื่อจำเป็น
 • • กล้าสู้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 • • ทำงานอย่างฉลาด อย่าเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์

จงทำตัวดั่งเจ้าของ

 • • พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำของเราไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
 • • สร้างระบบเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองและบริษัท
 • • ให้รางวัลกับคนที่กล้าเสี่ยงและหาหนทางที่ดีขึ้นในการแก้ไขปัญหา
 • • เรียนรู้จากประสบการณ์ – อะไรทำแล้วประสบผลสำเร็จ อะไรทำแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะอะไร
 • • สร้างสรรค์ ยึดมั้น และจงสนุกับสิ่งที่ทำ

 

Copyright © 2012 TERRANE PROPERTY Co.,LTD. All Rights Reserved.
ภาพที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย ภาพถ่ายจากสถานที่จริง, ภาพจริงบรรยากาศจำลอง และภาพจำลอง
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาพใดๆ สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือเข้าเยี่ยมชมสถานที่จริง ณ โครงการ โทร. 081 255 6102, 083 047 7556